અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


ડૉ.સી.એસ.સાવલીયા
પ્રમુખશ્રી/મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી


હરેશભાઇ જે પટેલ
મંત્રીશ્રી


શ્રી હરેશભાઇ બી. સાવલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી


ઇન્દીરાબેન લાઠીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી


રસિલાબેન આર.પીપલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી