અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટીશ્રી - ઇન્દીરાબેન લાઠીયા

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- S.S.C

ટ્રસ્ટ સભ્ય તરફથી મળેલો સંદેશોઃ-
શાળામાં ગુળવત્તા ની વ્યવસ્થા અને શિક્ષણકાર્યને સચોટ બનાવવું હોય તો વિદ્યાર્થીઓ-સ્ટાફ ની શિસ્ત અને નિયમિતતા જરૂરી છે. જેના દ્વારા તદુરસ્ત સ્વચ્છ પર્યાવરણીય જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઇ શકે.


ટ્રસ્ટીશ્રી