અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - � �.��

� �- B.COM. B.Ed.

� � � �-
� � � � � � � � �- � � � � � � � � � � �.� � � � � PFC � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � �-� � � � �.
� � � � �-
� � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.


ટ્રસ્ટીશ્રી