અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - � � �. ��

� �- H.S.C
� � � � �-
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �.


ટ્રસ્ટીશ્રી