અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

ટ્રસ્ટીશ્રી

મંત્રીશ્રી - હરેશભાઇ જે પટેલ

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- H.S.C

ટ્રસ્ટ સભ્ય તરફથી મળેલો સંદેશોઃ-
વિદ્યાર્થીઓ એકાકમ પદ્ધતિથી શિક્ષણ લઇ આર્થિક ઉત્સાર્જન કક્ષા શીખે તે માટે સમાજ અને સરકારે શિક્ષણ સંસ્થાઓ શરૂ કરવી જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું કાર્ય પોતાની રીતે કરે એ જ્ઞાનપણથી શાળાઓમાં પ્રવચનથી શિક્ષણ આપવું જરૂરી છે.


ટ્રસ્ટીશ્રી