અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

ટ્રસ્ટીશ્રી

�/� �� - �.�.�.��

� �- B.A.M.S.

� (�) � � �-
�.�.�.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � �. � � � � � � � � � �-� � � � �.
� � (�) � � �-
� � � � � � � � �-� � � � � � � � �. � � � � �-� � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � �


ટ્રસ્ટીશ્રી