અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી રજનીકાન્ત મૂનીલાલ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (સુપર વાઈઝર) 
Mobile:9724451104 

મનસુખલાલભાઇ ઉકાભાઇ રીબડીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9909063491 
Mobile:9909063491 

રમણીકલાલ થોભણભાઇ ધામી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9925164872 
Mobile:9925164872 

ભાવનાબેન મકનલાલ કરડાણી.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9427722794 
Mobile:9427722794 

રમેશભાઇ જીવરાજભાઇ ગુજરાતી.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9979757528 
Mobile:9979757528 

રંભાબેન રામજીભાઇ કરડાણી.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9925342843 
Mobile:9925342843 

લીલાબેન પરબતભાઇ ચોથાણી.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9913106361 
Mobile:9913106361 

ચીમનલાલ બાબુભાઇ બાલધા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9979757534 
Mobile:9979757534 

મીનાક્ષીબેન છગનભાઇ ચુડાસમા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9979554970 
Mobile:9979554970 

દયાબેન અમરશીભાઇ વાઘેલા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9327018126 
Mobile:9327018126 

કલ્પેશભાઇ ચીમનભાઇ સાવલીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9898322402 
Mobile:9898322402 

ચીમનલાલ વ્રજલાલ ભુવા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9925342945 
Mobile:9925342945 

મનસુખલાલ નાનજીભાઇ ડાભી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9978198939 
Mobile:9978198939 

કંચનબેન ગોરધનભાઇ ત્રાડા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9925940856 
Mobile:9925940856 

કૃપાબેન ગોવિંદભાઇ અજુડીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02823229945 
Mobile:02823229945 

નિતિશ્રી રાઘવજીભાઇ ચોવટિયા

Designation:ઉદ્યોગ શિક્ષક 
Phone :9426996514 
Mobile:9426996514 

અશોકભાઇ બાવનજીભાઇ જાવાણી.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9426267039 
Mobile:9426267039 

પ્રભાબેન ધરમશીભાઇ વેકરીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9727194791 
Mobile:9727194791 

ઉનડભાઇ નાથાભાઇ બાબરીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9825917024 
Mobile:9825917024 

મધૂકાન્ત કાળાભાઇ વેકરીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9925972818 
Mobile:9925972818 

વલ્લભભાઇ દેવશીભાઇ ચાવડા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9979757180 

ભાવનાબેન પરબતભાઇ નંદાણીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :9879217598 
Mobile:9879217598 

કાનાભાઇ નારણભાઇ નંદાણીયા

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Phone :9925659166 
Mobile:9925659166 

હિતેન્દ્ર હંસરાજભાઇ છભાયા

Designation:ઑફીસ સુપ્રી. 
Phone :9925941741 
Mobile:9925941741 

દામજીભાઇ ભગવાનજીભાઇ છોલરીયા.

Designation:હેડ કલાર્ક 
Phone :9925267127 
Mobile:9925267127 

રમેશભાઇ શંભૂભાઇ સાવલીયા.

Designation:સિનિ. કલાર્ક 
Phone :9925135099 
Mobile:9925135099 

વિનોદ મૂળશંકર મહેતા.

Designation:જુનિ.કલાર્ક 
Phone :9898309486 
Mobile:9898309486 

કેતન હરદાસભાઇ સાવલીયા

Designation:પટાવાળા 
Phone :9825772145 
Mobile:9825772145 

જસવંતીબેન હરજીવનભાઇ ગોંડલીયા

Designation:પટાવાળા 
Phone :9979386351 
Mobile:9979386351 

જાલીબેન જાલદેસાઇ ભારવાડીયા

Designation:પટાવાળા 
Phone :9276869954 
Mobile:9276869954 

સોહીલ રમેશભાઇ સાવલીયા

Designation:પટાવાળા 
Phone :99251221445 
Mobile:99251221445