અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:� � (� �) 
Mobile:9724451104 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9909063491 
Mobile:9909063491 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9925164872 
Mobile:9925164872 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9427722794 
Mobile:9427722794 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9979757528 
Mobile:9979757528 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9925342843 
Mobile:9925342843 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9913106361 
Mobile:9913106361 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9979757534 
Mobile:9979757534 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9979554970 
Mobile:9979554970 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9327018126 
Mobile:9327018126 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9898322402 
Mobile:9898322402 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9925342945 
Mobile:9925342945 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9978198939 
Mobile:9978198939 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9925940856 
Mobile:9925940856 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :02823229945 
Mobile:02823229945 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9426996514 
Mobile:9426996514 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9426267039 
Mobile:9426267039 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9727194791 
Mobile:9727194791 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9825917024 
Mobile:9825917024 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9925972818 
Mobile:9925972818 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:9979757180 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9879217598 
Mobile:9879217598 

� � ��

Designation:� �� 
Phone :9925659166 
Mobile:9925659166 

� � ��

Designation:� �. 
Phone :9925941741 
Mobile:9925941741 

� � �.

Designation:� �� 
Phone :9925267127 
Mobile:9925267127 

� � �.

Designation:�. �� 
Phone :9925135099 
Mobile:9925135099 

� � �.

Designation:�.�� 
Phone :9898309486 
Mobile:9898309486 

� � ��

Designation:�� 
Phone :9825772145 
Mobile:9825772145 

� � ��

Designation:�� 
Phone :9979386351 
Mobile:9979386351 

� � ��

Designation:�� 
Phone :9276869954 
Mobile:9276869954 

� � ��

Designation:�� 
Phone :99251221445 
Mobile:99251221445