અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   

ફોટો ગૅલૅરી

My_School (24)
My_School