અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   

પ્રવૃતિઓ

શાળાકીય કેલેન્ડર મુજબ ઉજવણી.

રાષ્ટ્રીય ઉત્સવો, ધાર્મિક તહેવારો, રમતોત્સવ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ.

વિગતવાર