અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   
Akshar Kanya Vidhyalay Jetpur | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
શાળાનું સરનામુ :- રાજેશ્વરી સોસા. પાસે,જુનાગઢ હાઇવે રોડ-જેતપુર જિ.રાજકોટ
શાળાનો ફોન નંબર :- (૦૨૮૨૩) ૨૨૩૧૪૫
પિન કોડ :- ૩૬૦૩૭૦
ટ્રસ્ટનું નામ :- સ્વ.શ્રી ભીખુભાઇ એસ. સાવલીયા ચેરિ.ટ્રસ્ટ
S.S.C ઇન્ડેક્ષ નં :- ૬૪.૩૧૮
H.S.C ઇન્ડેક્ષ નં :- ૧૪.૦૮૯સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :