અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય
જેતપુર, જિ. રાજકોટ

   
Akshar Kanya Vidhyalay Jetpur | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાના કામના કલાકો (શાળાનો સમય)

ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય ૭=૧૦ થી ૧૨=૪૦
શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય ૭=૨૦ થી ૧૨=૫૦

વેકેશનની માહિતી

ઉનાળા વેકેશન  મે થી જુન ૩૫ દિવસનું વેકેશન ધોરણ - ૮ થી ૧૨
શાળા ઉધડવા જુન થી -  
દિવાળી વેકેશન ઓકટોબર થી નવેમ્બર ૨૧ દિવસનું વેકેશન